این قصر مکانی بسيار ديدني و جذاب و زیبا میباشد و مکانی براي استراحت امپراطوران چين در فصل تابستان.
این قصر كه در سال 1750 ميلادي
...