که بزرگترین ایستگاه قطار در بمبئی و یکی از بناهای دیدنی دوران استعمار بریتانیا استین...